FLAT BOTTOM VALVES

FLAT BOTTOM VALVE NPS 2” to 8” CLASS 150 RF EXTERNAL DISC
FLAT BOTTOM VALVE NPS 2” to 8” CLASS 150 RF EXTERNAL DISC1
FLAT BOTTOM VALVE NPS 8” to 24” CLASS 150 RF EXTERNAL DISC
FLAT BOTTOM VALVE NPS 8” to 24” CLASS 150 RF EXTERNAL DISC2
FLAT BOTTOM VALVE 2” to 8” CLASS 150 RF INTERNAL DISC
FLAT BOTTOM VALVE 2” to 8” CLASS 150 RF INTERNAL DISC3
FLAT BOTTOM VALVE 8” to 24” CLASS 150 RF INTERNAL DISC
FLAT BOTTOM VALVE 8” to 24” CLASS 150 RF INTERNAL DISC4